Zakup i dostawa prasy krawędziowej i nożyc gilotynowych

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

NOWOŚCI

Fundusze Europejskie

Zakup i dostawa prasy krawędziowej i nożyc gilotynowych

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr DANROB.RPO-1/2018

Ogłoszenie w BZP nr 573112-N-2017 z dnia 23.08.2017

Załączniki:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
  • Specyfikacja Techniczna
  • Formularz ofertowy
  • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
  • Oświadczenie dotyczące przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 
  • Wzór umowy 

 

Zakończenie: 

  • Informacja z otwarcia ofert 
  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania